Tại sao cùng một sản phẩm tôi đã đặt hàng, cân nặng hiển thị trên trang Amazon lại khác cân nặng hiển thị tại iChiba?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Trọng lượng hàng hóa hiển thị trên trang Amazon là trọng lượng ước tính. Khi hàng hóa được đóng gói và vận chuyển, tùy vào cách đóng gói của Amazon, trọng lượng thực tế tại iChiba có thể khác với mô tả trên Amazon.