Tại sao tôi không nhận được mã xác minh (OTP) qua email?

iChiba
10/07/2020 - Đã cập nhật

Trong trường hợp không nhận được mã xác nhận qua gmail, khách hàng nên kiểm tra mục "spam" trong hòm thư điện tử.