Tôi có thể yêu cầu giảm giá nếu tôi có nhiều hơn một mặt hàng mua từ cùng một người bán không?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Nếu bạn muốn yêu cầu người bán giảm giá khi mua nhiều hơn một mặt hàng tại cửa hàng của họ, chúng tôi có thể liên hệ với người bán để hỏi về thông tin mặt hàng. Sự quyết định sẽ phụ thuộc vào người bán và iChiba không có quyền can thiệp.